TỦ SÁCH THÔNG MINH INNO INTECH WT02-01C

Liên hệ (0926 433 979)

  • Có thể lắp đặt ở mọi địa điểm
  • Kết nối với ILS/LMS qua SIP2
  • Dịch vụ mượn trả sách 24/7
  • Hỗ trợ nhiều loại đăng nhập cho người dùng
  • Hệ thống quản lý, thống kê mạnh mẽ